Vogelsang-Hohldörn

Elevation profile Vogelsang-Hohldörn
Elevation profile Vogelsang-Hohldörn
Elevation profile Vogelsang-Hohldörn
37
difficulty points
3.8%
avg. gradient
9.8%
steepest 100 meters
1.6km
length
62m
total ascent

Share this climb

201

Feedback about this climb?
Show climbs nearby

Vogelsang-Hohldörn is a climb in the region Rijk van Nijmegen. It is 1.6km long and bridges 62 vertical meters with an average gradient of 3.8%, resulting in a difficulty score of 37. The top of the ascent is located at 54 meters above sea level. Climbfinder users shared 12 reviews/stories of this climb and uploaded 11 photos.

Road names: Vogelsang & Hohldörn

This is an automatic translation, the original language is: Dutch.
Must do if you are in the area. Too bad it ends on the terribly busy main road. The other way around I think it's also pretty nice to cycle.... read more
1%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
15%
20%
Click on the climb for street view
Show climbs nearby

Photos (11)

Vogelsang-Hohldörn
Vogelsang-Hohldörn
Vogelsang-Hohldörn
Vogelsang-Hohldörn
Vogelsang-Hohldörn

If you want to upload your photos, you need to create an account. It only takes 1 minute and it's completely free.

  • Get a reward for sharing reviews and photos
  • Share your experience on all ascents you've climbed
  • Submit your favorite climbs
Sign up

Already have an account?

Cycling routes

Personally mapped out and verified by climbfinder!
Name Distance Total ascent Climbs
Between Nijmegen and Kleve
Between Nijmegen and Kleve
95.9km 906m 19
Zigzagging through Zevenheuvelen
Zigzagging through Zevenheuvelen
48.9km 505m 10

Statistics

Vogelsang-Hohldörn
This climb
Rijk van Nijmegen
100 climbs
North Rhine-Westphalia
1106 climbs
Lower Rhine Heights
221 climbs
Germany
1686 climbs
Europe
27289 climbs
Difficulty points
37
rank
12
49% easier than
Oude Holleweg
rank
386
88% easier than
Honselweg from Letmathe
rank
17
49% easier than
Oude Holleweg
rank
900
98% easier than
Nebelhorn from Oberstdorf
rank
18527
Average gradient
3.8%
rank
47
64% less steep than
Beekmansdalseweg
rank
688
79% less steep than
Lärchenweg Mettingen
rank
93
64% less steep than
Beekmansdalseweg
rank
1161
79% less steep than
Lärchenweg Mettingen
rank
19641
87% less steep than
Calçada do Rêgo Lameiro
Length
1.6km
rank
19
rank
302
88% shorter than
Altastenberg from Winkhausen
rank
31
rank
775
94% shorter than
Sonnenberg from Oker
rank
16942
Total ascent
62m
rank
14
21% less ascent than
Stollenberg via Hengstberg
rank
375
84% less ascent than
Altastenberg from Winkhausen
rank
21
25% less ascent than
Klever Berg via Grenzallee
rank
888
94% less ascent than
Nebelhorn from Oberstdorf
rank
18376

Classification

Famous climb
Beautiful scenery
Hidden gem
0 hairpin turns

Road surface condition

8% 69% 23%
Based on 13 votes
Share your knowledge. What was the road condition during your ascent?

Traffic

100% 0% 0%
Based on 14 votes
Your experience counts. How much traffic did you encounter during the climb?

Climbing times

7 km/h 00:13:56
11 km/h 00:08:52
15 km/h 00:06:30
19 km/h 00:05:08

Popular

Reviews/stories (11)

artesuave
1 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Must do if you are in the area. Too bad it ends on the terribly busy main road. The other way around I think it's also pretty nice to cycle.

Must do als je in de buurt bent. Alleen jammer dat deze eindigt op de verschrikkelijke drukke grote weg. Andersom denk ik ook best leuk om te fietsen.

Coppi
2 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Nice climb First quite steep then down and again slightly climb and continue via Kleefsebaan to Berg en Dal.
Been in this region for years on the road bike and did not know this nice piece abroad yet! Definitely recommended for hill traning and enjoying the scenery!

Mooie klim Eerst vrij stijl dan naar beneden en weer licht klimmen en verder via Kleefsebaan naar Berg en Dal.
Zat al jaren in deze regio op de racefiets en kende dit leuke stuk buitenland nog niet! Zeker aanrader voor heuveltraning en genieten van t landschappelijk schoon!

Vogelsang-Hohldörn
Vogelsang-Hohldörn
Vogelsang-Hohldörn
Imme
2 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Climb discovered because it was included in the TC De Liemers Reichswald Tour (2019 edition) and then rode it a few times! Very worthwhile, due to the landscape and the special character of this climb in two parts with sharp bends in between. From the Hauptstraße in Wyler turn onto the road Vogelsang, then you will find the climb by itself.

Klim ontdekt doordat het opgenomen was in de TC De Liemers Reichswald Tour (editie 2019) en daarna nog een paar keer op gereden! Zeer de moeite waard, door het landschap en het bijzondere karakter van deze klim in twee delen met scherpe bochten ertussen. Vanuit de Hauptstraße in Wyler afslaan op het weggetje Vogelsang, dan vind je het klimmetje vanzelf.

RobertS
2 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Added a picture of the road after the first climb (a sort of vicious false flat before the second climb).

Nog een foto toegevoegd van de weg na de eerste klim (een soort venijnig vals plat voor de tweede klim).

Vogelsang-Hohldörn
RobertS
2 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

It is nt in Germany and that feeling you get when you cycle this double climb. The houses, the landscape and even a typical hunters cabin at the edge of a field are all there. The road surface is very moderate and the descent of both climbs is tricky (the first has a 180 degree turn and the second is very steep). Just look around and enjoy the view on top of the first climb.

Het is nt in Duitsland en dat gevoel krijg je ook als je deze dubbele klim fietst. De huizen, het landschap en zelfs zo'n typische jagershut aan de rand van een akker vind je er allemaal. Het wegdek is erg matig en de afdaling van beide klimmen is link (de eerste heeft een bocht van meer dan 180 graden en de tweede is loeisteil). Kijk gewoon om je heen en geniet van het uitzicht bovenop de eerste klim.

Vogelsang-Hohldörn
Vogelsang-Hohldörn
Random
Bas
4 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Nice climb! Road is bumpy and full of sand, and the short descent to the Oude Kleefsebaan a bit tricky. But despite that I find it in terms of setting, profile and quietness one of the nicer roads in the region. Two thumbs up seems a bit modest.

Mooi klimmetje hoor! Wegdek is hobbelig en ligt vol zand, en de korte afdaling naar de Oude Kleefsebaan een beetje link. Maar ondanks dat vind ik het qua setting, profiel en rust een van de leukere weggetjes in de regio. Twee duimpjes lijkt me aan de bescheiden kant.

Random
Simmie
6 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

I also notice the appreciation here, because this climb is insanely beautiful and quiet, except for that one bend with water and mud, only in wet periods this is just one pure beauty. Where does this appreciation depend on? Combine it with the Oude Kleefsebaan which is much more boring..... Road surface: Good, Traffic: Nil, Appreciation when it comes to beauty: five thumbs, combined with the Oude Kleefsebaan for climbing: 4. Recommended and there should be a video of this;)))

Valt mij hier ook de waardering op, want deze klim is waanzinnig mooi en rustig, behalve die ene bocht met water en modder, alleen in natte periodes is dit gewoon één pure schoonheid. Waar hangt die waardering vanaf? Combineer hem dan met de Oude Kleefsebaan die veel saaier is..... Wegdek: Goed, Verkeer: Nihil, Waardering als het om schoonheid gaat : vijf duimen, gecombineerd met de Oude Kleefsebaan om te klimmen: 4. Aanrader en hier moet een filmpje van komen;)))

Random
Simmie
6 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Well, this is really a nice climb! As described below, the only thing I can add is that I feel like I'm in the Flemish Hill Country. Whatever Mark says, and I totally agree with him, much nicer than the Oude Kleefsebaan. If you really want a nice climb, and I like to see this as one whole climb at climbing time, you should indeed take the Vogelsang-Hohldörn and then the Oude Kleefsebaan where you end up. Much more spicy combined to one climb than the boring and busy Oude Kleefsebaan alone, and much nicer! Then you really have a three-stage rocket! You only skip the first quarter of the Oude Kleefsebaan, but if you have ridden it you know what you trade it in for.

But be careful! As on the Keutenberg it says "Does it hurt?", here it says before the last very steep descent "Beware". And not for nothing, a number of very sharp bends and a part where sand and water sometimes flood the road are not the main point of attention, but the point where you are spitted out on the Oude Kleefsebaan is. And it literally feels that way, on this narrow road cars drive on and on, and you are almost literally launched onto the carriageway. Be very careful here for fellow cyclists and motorized traffic.

Nou, dit is echt een mooie klim! Zoals hier ook onder beschreven kan ik alleen het volgende nog toevoegen anders dat ik me in het Vlaamse Heuvelland waan . Wat Mark ook zegt, en ik ben het helemaal met hem eens, veel mooier dan de Oude Kleefsebaan. Als je nou echt een leuk klimmetje wilt, en ik zie graag deze als één hele klim op klimtijd, pak dan inderdaad de Vogelsang-Hohldörn en aansluitend de Oude Kleefsebaan waar je op uit komt. Veel pittiger gecombineerd tot één klim dan de saaie en druk bereden Oude Kleefsebaan alleen, én veel mooier! Dan heb je ook echt een drietraps rakket! Je slaat alleen het eerste kwartje over van de Oude Kleefsebaan, maar als je deze gereden hebt weet je waar je dat stukje voor inruilt.

Wel oppasse! Zoals er op de Keutenberg gekalkt staat "Doet het pijn?", hier staat gekalkt voor de laatste zeer steile afdaling "Pas op". En niet voor niets, een aantal zeer scherpe bochten en een gedeelte waar zand en water de weg nog weleens willen overspoelen zijn niet het grootste aandachtspunt, maar het punt waar je op de Oude Kleefsebaan wordt uitgespuugd des te meer. En dat voelt letterlijk zo, op deze smalle weg rijden auto's behoorlijk door, en je wordt bijna letterlijk op deze weg gelanceerd de rijbaan op. Pas hier heel erg op voor medefietsers en gemotoriseerd verkeer.

Random
Mark
7 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

I think too many people drive straight to the Oude Kleefsebaan. Turn right at the gas station and actually Don (read below) has already described everything about this climb. Pay attention to the descent halfway because if it is wet then it can be slippery. Also the road halfway the last climb sometimes floods after a hard rain and then there is mud.

Volgens mij rijden teveel mensen rechtdoor naar de Oude Kleefsebaan. Ga eens rechtsaf bij het tankstation en eigenlijk heeft Don (lees hieronder) alles al beschreven over deze klim. Let wel op bij de afdaling halverwege want als het nat is dan kan jet glad zijn. Ook overstroomt de weg halverwege de laatste klim nogal wel eens na een harde regenbui en dan ligt er modder.

Random
Raymond
7 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

This climb is really much nicer than you would expect. Advantage is also that there are no cars and you can quietly, between the hikers, drive up. The view on Germany is much nicer than you would expect.
So take a turn to the Vogelzang instead of that boring road from Wyler to the Oude Kleefsebaan. The pass that the comment below gives, is also indicated on the asphalt :)

Deze klimt is echt veel mooier dan je zou verwachten. Voordeel is ook dat er geen auto's rijden en je dus rustig, tussen de wandelaars, naar boven kan rijden. Het uitzicht op Duitsland is veel mooier dan je zou verwachten.
Dus sla een keer af naar de Vogelzang in plaats van die saaie weg van Wyler naar de Oude Kleefsebaan. De pas op die de reactie hieronder geeft, staat ook op het asfalt aangegeven :)

Random
Don
8 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

It doesn't get much better than this climb in the Nijmegen area! It is located at a stone's throw from the Oude Kleefsebaan but still feels completely foreign (and it is, because there is a border between the two). The climb starts in a 2000 year old boulder clay pit, the whole hill has been dug away except for the road you are driving on. The view is amazing. Then follows a short steep descent (so also: short steep climb the other way!). After an almost 180 degree turn to the left follows the longer Holdörn climb. This climb is visually even more beautiful than the bird's eye view. The last 100 meters are the hardest, but don't forget to look to your left and right: rolling grain fields, hunters huts and the Duffelt stretch out next to you. You finish with a very steep descent to the well-known Oude Kleefsebaan. In this descent there is a sharp bend in the road, so watch out! (But also: a very steep climb in the other direction!)

Veel mooier dan deze klim wordt het niet in de omgeving van Nijmegen! Hij ligt op een steenworp afstand van de Oude Kleefsebaan maar voelt desondanks volstrekt buitenlands aan (en dat is hij ook want ertussen loopt de grens). De klim begint in een 2000 jaar oude keileemgroeve, de hele heuvel is hier weggegraven behalve de weg waar je over rijdt. Het uitzicht is verbluffend. Daarna volgt een korte steile afdaling (dus ook: korte steile klim de andere kant op!). Na een bijna 180 graden bocht linksaf volgt de langere Holdörnse klim. Deze klim is visueel nóg mooier dan de vogelsang. De laatste 100 meter zijn het zwaarst, maar vergeet niet naar links en rechts te kijken: glooiende graanvelden, jagershutten en de Duffelt strekken zich naast je uit. Je eindigt met een bloedsteile afdaling naar de bekende Oude Kleefsebaan. In deze afdaling zit een onoverzichtelijke scherpe bocht, pas op! (maar ook: een bloedsteile klim de andere kant op!)

Add my review/story

If you want to share something you need to create an account. It only takes 1 minute and it's completely free.

  • Get a reward for sharing reviews and photos
  • Share your experience on all ascents you've climbed
  • Submit your favorite climbs
Sign up

Already have an account?