Doodeman

Elevation profile Doodeman
Elevation profile Doodeman
Elevation profile Doodeman
80
difficulty points
7.4%
avg. gradient
14.1%
steepest 100 meters
1km
length
77m
total ascent

Share this climb

10

Feedback about this climb?
Show climbs nearby

The name says it all

Doodeman can be translated as "Dead Man". Good luck with this one!

Road name: Doodemanweg

5.0 by Fedor
This is an automatic translation, the original language is: Dutch.
After a few months of doing altitude gain I thought it was time to take this climbing cow by the horns, but it turned out to be a rodeo bull with a serious Monday morning temper, so the timing was not optimal. As soon as you start this climb you need to be low on gears because after that you don�... read more
1%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
15%
20%
Click on the climb for street view
Show climbs nearby

Photos (33)

Doodeman
Doodeman
Doodeman
Doodeman
Doodeman

If you want to upload your photos, you need to create an account. It only takes 1 minute and it's completely free.

  • Add photos of your conquered climbs.
  • Share your experience on all ascents you've climbed
  • Submit your favorite climbs
Sign up

Already have an account?

Cycling routes

Personally mapped out and verified by climbfinder!
Name Distance Total ascent Climbs
The steepest of Zuid-Limburg
The steepest of Zuid-Limburg
4.6
112.6km 1453m 17

Statistics

Doodeman
This climb
South Limburg
606 climbs
Limburg
628 climbs
Netherlands
1423 climbs
Europe
45506 climbs
Difficulty points
80
rank
6
36% easier than
Camerig
rank
6
36% easier than
Camerig
rank
6
36% easier than
Camerig
rank
22576
Average gradient
7.4%
rank
39
49% less steep than
Oude Molenstraat
rank
40
49% less steep than
Oude Molenstraat
rank
52
49% less steep than
Oude Molenstraat
rank
8705
75% less steep than
Calçada do Rêgo Lameiro
Length
1km
rank
217
rank
223
79% shorter than
Meinweg from Herkenbosch
rank
540
88% shorter than
Tafelberg from Ellecom
rank
34695
Total ascent
77m
rank
34
60% less ascent than
Camerig
rank
35
60% less ascent than
Camerig
rank
48
60% less ascent than
Camerig
rank
28239

Classification

Famous climb
Beautiful scenery
Hidden gem
0 hairpin turns

Road surface condition

94% 3% 3%
Based on 32 votes
Share your knowledge. What was the road condition during your ascent?

Traffic

94% 6% 0%
Based on 33 votes
Your experience counts. How much traffic did you encounter during the climb?

Climbing times

7 km/h 00:08:54
11 km/h 00:05:40
15 km/h 00:04:09
19 km/h 00:03:16

Popular

Camerig

Camerig

famous beautiful
Cauberg

Cauberg

famous
 

Reviews (44)

Stef16
7 Mo 5.0
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

How beautiful a bench halfway up can be. Although beautiful is a very relative term when you're merely stargazing. I don't do this a second time, but suddenly I turn around and let the pain mount me again after the descent. Free will is not there. As Nietsche beautifully describes: Amor Fati!

Wat kan een bankje halverwege toch mooi zijn. Alhoewel mooi een bijster relatief begrip is als je louter sterretjes ziet. Dit doe ik geen tweede keer, maar plotsklaps draai ik me om en laat me na de afdaling de pijn opnieuw bestijgen. Vrije wil is er niet. Zoals Nietsche mooi beschrijft: Amor Fati!

ettio73
10 Mo 4.0 00:04:00 (15.6km/h)
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

The nice thing is that many cyclists have never done this one, don't even know it exists. Even though it is a lot harder than the Keutenberg. On the Keutenberg you often have the wind against you, which makes it seem heavier than it is. But in terms of gradients, the Doodeman is really harder.

Mooie is dat veel fietsers deze nog nooit gedaan hebben, zelfs nog geen eens weten dat ie bestaat. Terwijl deze toch echt een stukkie zwaarder is dan de Keutenberg. Op de Keutenberg heb je vaak de wind tegen, waardoor ie zwaarder lijkt dan dat die is. Maar qua stijgingspercentages is de Doodeman echt lastiger.

Fedor
2 y 5.0
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

The day after the AGR, I paid homage to the most beautiful climb that was not part of the course. It is still a wonderful climb that runs through beautiful surroundings, with particularly stunning views to the back of Limburg. From the start, the road goes straight up and it's hard work up to the bench. After that, we can take a breather with "only"7% after which it gets very hard in the long right-hand bend. Then the summit (the rest is cycling out, although it might feel heavy now) soon comes in sight.

De dag na de AGR een hommageklim gedaan aan de mooiste klim die niet in het parcours zat. Wat blijft het toch een heerlijke ploert die door een prachtige omgeving loopt, met vooral naar achteren voor Limburg waanzinnige uitzichten. Vanaf het begin knalt de weg omhoog en is het zwoegen tot aan het bankje. Daarna even bijkomen met "slechts" 7% waarna het in de lange bocht naar rechts weer even heel pittig wordt. Dan komt de top (de rest daarna is uitfietsen al kan dat nu evengoed zwaar aanvoelen) al snel in zicht.

Doodeman
Doodeman
Doodeman
Doodeman
Doodeman
JHC
2 y 5.0
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

For those looking for something different than the Keutenberg!
Whereas the Eyserbosweg and the Keut are only very steep for a short time, the Doodeman is a different story. Here you really ride against a wall and it takes a long time before the very steep becomes flat again. That is why I personally find this more fun and more challenging than the Keutenberg.

Voor wie eens iets anders zoekt dan de Keutenberg!
Waar de Eyserbosweg en de Keut maar heel kort erg steil zijn is het bij de Doodeman een ander verhaal. Hier rijdt je voor NL-begrippen echt tegen een muur aan en duur het lang voordat het erg steile weer afvlakt, daarom vind ik deze persoonlijk ook leuker en uitdagender dan de Keutenberg

Fietsmaatje
2 y 4.0
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Personally I think the Doodeman and the Eyserbosweg are the toughest climbs in southern Limburg. At the Doodeman it is immediately "BAM" extremely steep. I always start part 1 of this two-stage rocket with one of the two lightest gears. The middle section feels like a relief. Part 2 is long enough to treat the muscles to some extra acidification :-) Look around for the percentages. The surroundings make that little bit of pain worthwhile.

Persoonlijk vind ik de Doodeman en de Eyserbosweg de zwaartste beklimmingen in Zuid-Limburg. Bij de Doodeman is het gelijk "BAM" ontzettend steil. Ik begin deel 1 deze tweetrapsraket altijd met één van de twee lichtste verzetten. Het middenstukje voelt als een verademing. Deel 2 is lang genoeg om de spieren op nog wat extra verzuring te trakteren :-) Kijk eens om waar de percentages gaan liggen. De omgeving maakt dat beetje pijn lijden waard.

Doodeman
Fedor
2 y 5.0
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

After a few months of doing altitude gain I thought it was time to take this climbing cow by the horns, but it turned out to be a rodeo bull with a serious Monday morning temper, so the timing was not optimal.
As soon as you start this climb you need to be low on gears because after that you don't have much time to change back. As soon as you pass the chapel it goes up very fast. Fortunately, you soon see the bench looming and then it gets a little flatter "which is really a relief. That doesn't last long because then you can climb the second hump with sour legs. Then it finally flattens out and for the first time you can enjoy the view behind you. Until the farm the rest is almost flat.

Na een paar maanden hoogtekilometers gemaakt te hebben vond ik het wel tijd om deze klimkoe bij de horens te vatten, maar het bleek eerder een rodeostier te zijn met een ernstige maandagochtendhumeur te zijn, dus de timing bleek niet optimaal.
Zodra je aan deze klim begint moet je al laag in je versnellingen zitten want daarna heb je niet veel tijd meer om terug te schakelen. Zodra je de kapel voorbij bent gaat het heel hard omhoog. Gelukkig zie je al snel het bankje opdoemen en daarna wordt het even "vlakker" wat echt even opluchting biedt. Dat duurt niet lang want dan mag je met al zure benen de tweede bult op. Daarna vlakt het definitief af en kan je voor het eerst van het uitzicht achter je genieten. Tot de boerderij is verder vrijwel vlak.

Doodeman
Doodeman
Doodeman
Doodeman
KarelOverbeeke
2 y 4.0
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

A typical climb in Limburg in the category Keutenberg, Gulperberg and Kruisberg, in short, the shortest way from A to B is a straight line (uphill), in Wijlre you need to have a good look at where you have to go (Stokhem) because it is not a through road.
As the profile indicates it is a steep thing, on top of it there is a bit of a false flat up to the farm where the road to the Keutenberg ends.

Een typische Limburgse klim in de categorie Keutenberg, Gulperberg en Kruisberg, kortom de kortste weg van A naar B is een rechte lijn (naar boven), In Wijlre moet je wel even goed in de gaten hebben waar je naar toe moet (Stokhem) want het is geen doorgaande weg.
Zoals het profiel al aangeeft is het een steil ding, bovenop loopt het nog wat vals plat door tot aan de boerderij waar ook de weg naar de Keutenberg uitkomt.

HansvanWaas
2 y 5.0
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Fan of the Keutenberg? Then try the unknown Doodeman! The climb is on average steeper and more irregular than the Keutenberg, but really worth it!

Fan van de Keutenberg? Probeer dan de onbekende Doodeman eens! De klim is gemiddeld steiler en wat onregelmatiger dan de Keutenberg, echt de moeite waard!

Himmelsbla
2 y 4.0
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

It starts steep, stays steep and then gets steeper. After about half a km you think: hey, it's getting easier, let's upshift... And then you get an extra nasty shock and have to downshift again. The trick is to keep a little energy left to pace the last almost flat part to the farm (and to make the biggest gain compared to the time on Strava when you were completely dead there).

Het begint steil, blijft steil en wordt dan nog iets steiler. Dan denk je na een halve kilometer "hee, het wordt makkelijker, opschakelen maar." En dan krijg je nog een extra nekslagje en moet je weer terugschakelen. Het is de kunst om nog een klein beetje energie over te houden om het laatste nagenoeg vlakke stuk naar de boerderij tempo te maken (en de grootste winst te pakken ten opzichte van die keer op Strava dat je daar wel helemaal dood zat).

Roy
2 y 4.0
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

A tough climb, but relatively short so doable. Comes out of nowhere, but is in my opinion more fun than the Keuterberg. Are you on the gravel bike, then just go straight!

Pittige klim, maar relatief kort dus wel te doen. Komt een beetje uit het niets, maar is mijn ogen wel leuker dan de keuterberg. Ben je op de gravelbike, dan gewoon rechtdoor gaan!

RudiStegen
3 y 4.0
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

It has been a while since I climbed it, but the condition was good, so time for a reacquaintance. It's just a matter of changing gears a little and keep pedalling. It goes steep up immediately. Unless you are a gifted climber with a good condition, do not rush straight into it, because you will certainly run into yourself. It's funny to think that when you reach the now famous bench, you think: hey, that's a nice ride, while you're still climbing 9%. Then, one last bit above 10% and then you can shift up again. Don't forget to look back to enjoy the view. If you come to Limburg to climb calves, don't miss this one...

Al even geleden dat ik hem nog beklommen had, maar de conditie was goed, dus tijd voor een hernieuwde kennismaking. Het blijft gewoon een kwestie van klein schakelen en dan blijven trappen. Het gaat meteen steil omhoog. Tenzij je een begenadigd klimmer met een goede conditie bent, niet meteen vol erin vliegen, want dan kom je jezelf zeker tegen. Wel grappig dat je bij het ondertussen befaamde bankje denkt : hè dat rijdt lekker, terwijl je nog altijd aan 9% aan het klimmen bent. Daarna nog een laatste stukje boven de 10% en dan mag je terug groter schakelen. Ook niet vergeten even achterom te kijken om van het uitzicht te genieten. Als je naar Limburg komt om kuitenbijters te beklimmen, mag je deze zeker niet overslaan...

kgdg
3 y 5.0 00:04:43 (13.2km/h)
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Wow what a thing. So steep for so long. Until the bench it is really steep and then it becomes a little less steep but it remains extremely heavy. Certainly harder than the Keutenberg. I would descend to Gulpen, so at the junction left and then just keep to the left. Or on the 'plateau continue cycling to Sibbe to descend, because the Keutenberg down is not recommended by the cyclists who slog up the road, making you constantly to the brake. The Dodemanweg is only just manageable with a 39-26 by the way, next time for South Limburg, use something lighter.

Wauw wat een ding. Zo steil voor zo lang. Tot het bankje is het echt steil en daarna wordt het iets minder steil maar blijft het enorm zwaar. Zeker zwaarder dan de Keutenberg. Ik zou afdalen naar Gulpen, dus bij de kruising links en dan alleen maar links aanhouden. Of op de 'hoogvlakte doorfietsen naar Sibbe om daar af te dalen, want de Keutenberg naar beneden is niet aan te raden door de fietsers die slingerend over de weg naar boven ploeteren, waardoor je continu aan het remmen bent. Met een 39-26 is de Dodemanweg trouwens maar net te doen, volgende keer voor Zuid-Limburg maar wat lichters erop.

Doodeman
artesuave
3 y 5.0
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Much harder than the other side of the Keutenberg. A lump of misery when you see the street sign. Grinding upwards.

Veel zwaarder dan de andere kant van de Keutenberg. Een bonk ellende wanneer je het straatnaam bordje ziet. Mollemalend naar boven.

Stevenplat
3 y 4.0
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Painful, the street name does the mountain justice. Especially fun to ride with friends who don't know it, because they can't see it coming from Stockhelm. The Keutenberg is more fun to ride, but the Doodeman is more satisfying. And when you see the bench, you're certainly not there yet!

Pijnlijk, de straatnaam doet de berg eer aan. Vooral leuk om te rijden met vrienden die hem niet kennen, want ze ziet hem vanuit Stockhelm niet aankomen. Keutenberg is leuker om op te rijden, maar de Doodeman geeft meer voldoening. En als je het bankje ziet, ben je er nog zeker niet..!

daanmeels
3 y 2.0
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

The name gives it away a bit. It is really anything but a nice climb. Personally harder than the Keutenberg. The doodeman and the brakkenberg are together the two killers of the hill country.

De naam verklapt het al een beetje. Het is echt allesbehalve een fijne klim. Persoonlijk zwaarder dan de keutenberg. De doodeman en de brakkenberg zijn samen de twee killers van het heuvelland.

demeeuw
3 y 5.0 00:06:55 (9km/h)
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

A real killer this. If you look up at the foot you think 'where do I start' such a steep wall looms before you.
It's not a nice way to start, but from 3 to 12, 14 and even 16. Change gears slowly and keep the cadence and you'll come up empty.

Een regelrechte killer dit. Als je aan de voet omhoog kijkt denk je 'waar begin ik aan' zo'n steile muur doemt er voor je op.
Het is ook niet ff lekker inkomen, maar van pats van 3% naar 12, 14 en zelfs even 16%. Klein schakelen en cadans blijven houden en dan kom je leeg boven.

RobertS
3 y 5.0 00:05:04 (12.3km/h)
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

What a great climb (if you like steep)! The first time I went up it in the rain and cold and still I loved it. Nice, the Keutenberg, but this remains much longer good steep and should therefore already on the bucket list. And say it yourself, a climb with such a name in the Netherlands you should just have done?

Wat een heerlijke klim (als je van steil houdt)! De eerste keer ging ik 'm op in de regen en de kou en nog vond ik het heerlijk. Leuk, die Keutenberg, maar deze blijft veel langer goed steil en moet alleen daarom al op de bucketlist. En zeg nou zelf, een beklimming met zo'n naam in Nederland moet je toch gewoon hebben gedaan?

JY88
3 y 4.0 00:03:50 (16.3km/h)
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

The Doodeman: As already mentioned, the lesser known brother of the Keutenberg. In my opinion more fun and more challenging. The Keutenberg has a tough start and everything after that which is lighter is not easy.
The Doodeman has a tough start and finish. Only at the bench there is a possibility to regain strength, for the rest it is pushing on the pedals. Just a dirty steep thing and therefore a real challenge. One kilometre to go!

De Doodeman: Zoals al voldoende aangestipt het wat onbekendere broertje van de Keutenberg. Wat mij betreft leuker en uitdagender. De Keutenberg kent een zwaar begin, waarna alles erna wat lichter is, niet meevalt.
De Doodeman begint en eindigt zwaar. Slechts bij het bankje is er de mogelijkheid om even op krachten te komen, voor de rest is het duwen op de pedalen. Gewoon een vies steil ding en daarom een beste uitdaging. Een kilometer knallen!

Tjaart
3 y 5.0
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Nice climb; less known than the Keutenberg which tops at the same point (near Berghof farm). In Stokhem, the climb goes straight up immediately with a 300-metre stretch of 13% and a steepest stretch of 18%. At the bench, it becomes slightly less steep, followed by another 200 metres with more than 10% before the climb flattens out and arrives at Berghof farm. The road is also part of the descent of a popular mountain bike route, so watch out for meandering!

Mooie klim; minder bekend dan de Keutenberg die op hetzelfde punt boven komt (bij boerderij Berghof). In Stokhem gaat de klim gelijk recht omhoog met een stuk van 300 meter met 13% en een steilste stuk van 18%. Bij het bankje wordt het iets minder steil, waarna er nog 200 meter met meer dan 10% volgen alvorens de klim afvlakt en aankomt bij boerderij Berghof. De weg is ook onderdeel van de afdaling van een populaire mountainbike route, dus oppassen met slingeren!

Doodeman
Doodeman
Doodeman
Doodeman
Doodeman
Dennis
3 y 4.0
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Not at all more difficult than the Keutenberg. Properly classify and then it is fine to do. Nowhere so's a murder as on the Keut.

Geenszins moeilijker dan de Keutenberg. Goed indelen en dan is ie prima te doen. Nergens zo'n moordstuk zoals op de Keut.

jorisvanbrug
3 y 4.0
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Very nice climb, hardly any traffic and other cyclists, so you have the road for yourself. Stokkem is one of those deserted villages where you would like to stop and have a drink, but the legs have to be ready for the climb, because it is tough. The continuous steepness makes it tough!

Hele mooie klim, nauwelijks verkeer en andere fietsers, dus je hebt de weg voor jezelf. Stokkem is zo'n verlaten dorpje waar je het liefst zou willen stilstaan en wat drinken, maar de benen moeten op spanning zijn voor de klim, want deze is pittig. De continue steilte maakt hem pittig!

Philippefromthehill
3 y 5.0 00:05:22 (11.6km/h)
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Nice brisk climb!

Mooie pittige klim!

Doodeman
Random
Jilles
4 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Yesterday for the first time and who knows for the last time. It is similar to the Kruisberg, which also starts directly and the length is also similar but I prefer the Kruisberg. When you start climbing you see a monstrosity of a wall in front of you but soon you get to see a bench on the right side and there it gets easier. I find the Keutenberg harder because of the 22%, the Doodeman is a bit "milder".

Gisteren voor het eerst beklommen en wie weet ook voor het laatst.Hij is vergelijkbaar met de Kruisberg, ook die begint direct en de lengte is ook vergelijkbaar maar ik doe liever de Kruisberg. Als je aan de beklimming begint zie je een gedrocht van een muur voor je maar al snel krijg je aan de rechterkant een bankje in 't zicht en daar word het wat makkelijker. Ik vind de Keutenberg zwaarder door dat begin van 22%, de Doodeman is iets "milder".

Random
Carla Tielen
5 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

I've never climbed it. Went down: but with the brakes on a bit...

Heb hem nog nooit beklommen. Wel afgedaald: maar wel met remmen een stuk dicht...

Random
Jos
5 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

I had never heard of the Dead Man before. At a coffee stop after climbing the Keutenberg, an old man pointed out the Dead Man to us and showed us the route. No sooner said than done. Personally I find the Keutenberg a bit harder because of the extreme 22% at the beginning.

Ik had nog nooit van de Dodeman gehoord. Bij een koffiestop na de beklimming van de Keutenberg wees een oude man ons op de Dodeman en wees ons de route. Zo gezegd, zo gedaan. Persoonlijk vind ik de Keutenberg iets zwaarder vanwege de extreme 22% aan het begin.

Random
R.Lengemann
5 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

This climb is easy to do with a gear of 34 in the front and 24 in the back, sometimes there is wind and then I have to pedal smaller. Personally I find this climb harder than the Eyserbosweg, there is only the last part difficult.

I have more trouble with the gulperberg, although that is a lot shorter.

deze klim is met een verzet van 34 voren en 24 achter goed te doen, soms staat er wind en dan moet ik kleiner gaan trappen, persoonlijk vind ik deze zwaarder dan de Eyserbosweg, daar is alleen dat laatste stuk lastig.

ik heb meer moeite met de gulperberg, hoewel die een stuk korter is.

Random
limburg kenner
6 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

nasty climb that steep longer than the Keutenberg and good to combine in the round eyserbosweg keutenberg gulperberg. you imagine yourself in the Walloon Ardennes

smerige klim die wat langer steil blijft dan de Keutenberg en goed te combineren in het rondje eyserbosweg keutenberg gulperberg. je waant je zelf even in de waalse ardennen

Random
Jaap
6 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Fantastic climb. A tough start, then time to recover, then go full speed ahead.
Rides in my opinion more pleasant than the nearby Keutenberg.

Fantastisch klimmetje. Heftig beginnen, daarna even tijd voor herstel, om dan nog even volle bak te gaan.
Rijdt wat mij betreft prettiger op dan de nabijgelegen Keutenberg.

Random
Robin
6 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

The last 350m of the profile don't really belong there but that's what makes the slopes in Limburg so tough, the foothills like this one are quite long after you've climbed quite steeply, a bit of wind against those foothills and you die instantly.
A bit of wind on those foothills and you die instantly.

De laatste 350m van het profiel horen er eigenlijk niet bij maar het is dat dat de hellingen in Limburg zo zwaar maakt die uitlopers zoals hier zijn best lang nadat je vrij steil geklommen hebt een beetje wind tegen op die
uitlopers en het direct sterven.

Random
B
6 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Great climb ITT the keutenberg, this time done without getting out of the saddle (with 9 pu or so hehe). As a descent I had a lot of fear and I don't recommend it.

Heerlijke klim ITT de keutenberg, deze keer gedaan zonder uit t zadel te komen(wel met 9 pu ofzo hehe). Als afdaling veel angst gehad en niet aan te raden

Random
Mulderij
7 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Did this climb as an 11 year old really terrible! Could be because before that I had climbed the Keutenberg and Eyserbosweg, but it was really hard!

Heb als 11 jarige deze klim gedaan echt verschrikkelijk! Kan ook komen omdat ik daarvoor de keutenberg en eyserbosweg had beklommen, maar was echt heel moeilijk!

Random
Fietser
7 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Heavy climb, but slightly less heavy than the Keutenberg because the 22% really gives an extra thump.

Zware klim, maar net iets minder zwaar dan de keutenberg omdat de 22% toch echt een extra dreun geeft

Random
Arthur
8 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Until the first bank it is hard work. Then I can do it reasonably well. Beautiful climb

Tot aan de eerste bank is het afzien. Dan redelijk te doen. Prachtige klim

Random
roy
8 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Yesterday I rode it but I had to get off after passing the bench while I easily climb the Keutenberg so for me this is really the toughest of the 2.

gister nog op gereden maar moest toch afstappen naar dat ik langs het bankje kwam terwijl ik keutenberg gemakkelijk opkom dus voor mij is dit egt de zwaarste van de 2

Random
Arthur
8 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Until the first bank it is hard work. Then I can do it reasonably well. Beautiful climb

Tot aan de eerste bank is het afzien. Dan redelijk te doen. Prachtige klim

Random
Miriam
8 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Nice climb. You break down, but you get up. I can't manage the Keutenberg. The first part is too steep for me.

Fijne klim. Je gaat kapot, maar je komt boven. De Keutenberg red ik niet. Voor mij te steil dat allereerste stuk.

Random
raymond
8 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

First I rode this and then the Keutenberg, found this one more annoying because it takes much longer until you reach the false flat part.

Eerst deze op gereden en daarna de Keutenberg, vond deze toch vervelender omdat het veel langer duurt totdat je het vals platte deel bereikt.

Random
Marko
8 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

I do not agree with the description that this is harder than the Keutenberg. On the Keutenberg you pedal your lens on the first 100 meters, then there is a rotten piece where you really have to get through while you have used all your sprint energy on the first 100m.
The Deadman you can start calmly on the smallest blade and keep on pedaling until you reach the top. You don't have to blow yourself up in the beginning. I always arrive at the top of the Dodeman more refreshed than the top of the Keutenberg. Everyone will experience this differently, but this is at least my experience.

Ik ben het niet eens met de beschrijving dat deze moeilijker is dan de Keutenberg. Op de Keutenberg trap je je lens op de eerst 100 meter, daarna komt er nog een rotstuk waar je echt doorheen moet zien te komen terwijl je al je sprintenergie al op de eerste 100m hebt verbruikt.
De Dodeman kan je rustig beginnen op je kleinste blad en door blijven peddelen tot je boven bent. Je hoeft jezelf niet in het begin al op te blazen. Ik kom tenminste altijd frisser aan op de top van de Dodeman dan op de top van de Keutenberg. Eenieder zal dit anders ervaren, maar dit is in ieder geval mijn ervaring.

Random
Joey
8 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

This is the toughest climb I've ever done. And I've done a lot of them, like Mont Ventoux.

Dit is de zwaarste klim die ik ooit heb gedaan. En ik heb er heel veel gedaan, zoals de Mont Ventoux

Random
Ebeltje2
8 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

With my speed pedelec (R&M, blue label) it was easy to do although my speed was only 10km/h, on the Camerig I went 20km/h and passed all the fans. Nice straight and hard climb.

Met mijn speed pedelec(R&M, blue label) goed te doen hoewel mijn snelheid maar 10km p/h was, op de Camerig ging ik 20 en trapte alle liefhebbers voorbij. Mooie rechte en zware klim.

Random
Thomas
8 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Very nice and tough climb in a beautiful part of South Limburg. Also fantastic (if you are careful) as a descent after having climbed the Keutenberg.

Erg mooie en pittige klim in een mooi stukje Zuid-Limburg. Ook fantastisch (mits je voorzichtig bent) als afdaling na de Keutenberg te hebben beklommen.

Random
Ties
9 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

A real calf biter that makes even experienced cyclists gasp.
Personally, I always regret starting it halfway up, but once at the top of the farmhouse it is quickly forgotten.
It is just horribly steep and that 600 meters long so that even the runout feels tough.
I would love to see the AGR go over this instead of the Keutenberg, as they end up on the same road.
When you're on top of Fromberg, you see the road going up opposite the valley, and that already looks tough!

Een echte kuitenbijter die zelfs gevorderde renners naar adem doet snakken.
Zelf heb ik altijd halverwege spijt dat ik eraan begonnen ben, maar eenmaal boven bij de boerderij ben je dat weer snel vergeten.
Hij is gewoon gruwelijk stijl en dat 600 meter lang zodat zelfs de uitloop zwaar aanvoelt.
Ik zou graag de AGR hier overheen zien gaan ipv de Keutenberg, aangezien ze op dezelfde weg uitkomen.
Als je bovenop de Fromberg bent zie je weg tegenover het dal omhoog lopen, en dat ziet al zwaar uit!!

Random
Jarno
9 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Today we drove, the road was beautiful again! What a great climb!

Vandaag gereden, de weg lag er weer prachtig bij! Wat een heerlijke klim!

Random
drpaul
9 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Description is correct. More difficult than the Keutenberg, because longer and on average just as steep. The tough part is that the road goes straight and therefore seems to be steep. The last 400 meters bring the average percentage down unfortunately. As far as I am concerned, this is the second toughest climb in South Limburg, after the Eyserbosweg.

Beschrijving klopt helemaal. Lastiger dan de Keutenberg, want langer en gemiddeld net zo steil. Het zware is dat de weg rechtdoor gaat en daardoor steil lijkt te blijven gaan. De laatste 400 meter brengen het gemiddelde stijgingspercentage helaas omlaag. Wat mij betreft de op één na zwaarste beklimming in Zuid-Limburg, na de Eyserbosweg.